Thành viên trong Liên minh UAH

UAH.Khaitri.net

Các thành viên trong liên minh UAH

UAH.Khaitri.net là Liên minh các thành viên Khai Trí từ trường đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.edu.vn

Các thành viên trong liên minh này gồm có:

UAH.eedu.vn - Trường tự học Kiến trúc TP HCM

UAH.Engineer.vn - Liên minh Kỹ sư UAH

UAH.Architect.vn - Liên minh Kiến trúc sư UAH

UAH.Builder.vn - Liên minh nhà thầu UAH

UAH.Designer.vn - Liên minh Designer UAH

UAH.RaoNha.com - Liên minh Các nhà quản lý bất động sản UAH

UAH.SoiNha.com - Liên minh Các nhà thẩm định bất động sản UAH


UAH.ejournal.vn - UAH E-Journal

UAH.ejob.vn - Trung tâm việc làm của UAH

UAH.Quality.vn - Trung tâm đánh giá chất lượng UAH

UAH.Structure.vn - Trung tâm tính toán và mô phỏng UAH

UAH.TextBook.vn - UAH textbook