Học viên đã tốt nghiệp

tại trường tự học Kiến Trúc TP HCM UAH.eedu.vn

Đã trở thành Kiến trúc sư Khai Trí Architect.vn

Tìm hiểu về Cộng đồng Kiến trúc sư Khai Trí Architect.vn

Năm 2022

Name.Architect.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2021

Name.Architect.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2020

Name.Architect.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Đã trở thành Nhà thiết kế Khai Trí Designer.vn

Tìm hiểu về Cộng đồng Nhà thiết kế Khai Trí Designer.vn

Năm 2022

Name.Designer.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2021

Name.Designer.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2020

Name.Designer.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Đã trở thành Kỹ sư Khai Trí Khai Trí Engineer.vn

Tìm hiểu về Cộng đồng kỹ sư Khai Trí Engineer.vn

Năm 2022

Name.Engineer.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2021

Name.Engineer.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2020

Name.Engineer.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Đã trở thành Nhà thầu Khai Trí Builder.vn

Tìm hiểu về Cộng đồng Nhà thầu Khai Trí Builder.vn

Năm 2022

Name.Builder.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2021

Name.Builder.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2020

Name.Builder.vn - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Đã trở thành Nhà quản lý bất động sản RaoNha.com

Tìm hiểu về Cộng đồng Nhà quản lý bất động sản RaoNha.com

Năm 2022

Name.RaoNha.com - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2021

Name.RaoNha.com - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2020

Name.RaoNha.com - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Đã trở thành Nhà thẩm định bất động sản SoiNha.com

Tìm hiểu về Cộng đồng Nhà thẩm định bất động sản SoiNha.com

Năm 2022

Name.SoiNha.com - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2021

Name.SoiNha.com - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Năm 2020

Name.SoiNha.com - Your Name (Name.UAH.Degree.vn)


Đã thành lập trung tâm tính toán và mô phỏng Structure.vn

Tìm hiểu về Trung tâm tính toán và mô phỏng Structure.vn

Năm 2022

Name.Structure.vn - Your Brand


Năm 2021

Name.Structure.vn - Your Brand


Năm 2020

Name.Structure.vn - Your Brand