Sự Kiện

Events.UAH.eedu.vn

Mọi tin tức sẽ được đăng trên bản tin của chúng tôi tại UAH.Khaitri.net


SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

12/11/2022 [Online] Chào mừng thành viên mới tháng 4

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: tất cả thành viên Khai Trí

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/10/2022 [Offline] Giao lưu với YourName.Professor.vn

Địa điểm offline: HN11.Khaitri.net

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: từ cấp ThuyThu.Khaitri.net trở lên

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/9/2022 [Online] YourName.Khaitri.net bảo vệ tốt nghiệp

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: bất kỳ ai đăng ký (kể cả bên ngoài Khai Trí)

Giới thiệu về sự kiện này ...

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA

12/10/2022 [Online] Chào mừng thành viên mới tháng 2

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: tất cả thành viên Khai Trí

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/8/2022 [Offline] Giao lưu với YourName.Strategist.vn

Địa điểm offline: HN11.Khaitri.net

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: từ cấp ThuyThu.Khaitri.net trở lên

Giới thiệu về sự kiện này ...

12/8/2022 [Online] Chào mừng thành viên mới tháng 3

Google meet: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/7/2022 [Offline] Tham quan doanh nghiệp thành viên YourName.Engineer.vn

Địa điểm: HN11.Khaitri.net

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/5/2022 [Online] YourName.Khaitri.net bảo vệ tốt nghiệp

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: bất kỳ ai đăng ký (kể cả bên ngoài Khai Trí)

Giới thiệu về sự kiện này ...